سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای مجید تیموری (شاعر و كارشناس ارشد فروش كتاب) درباره فروش كتاب

1397/03/23
|
16:13
دسترسی سریع
سكوت كتاب