سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای غلامرضا نوعی (كارشناس حوزه نشر) درباره كتاب (برنامه دوم)

1397/03/16
|
17:15
دسترسی سریع
سكوت كتاب