سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای افشین داورپناه (معاون فرهنگی-پژوهشی موسسه خانه كتاب) درباره قاچاقچیان حوزه كتاب

1397/01/11
|
17:25
دسترسی سریع
سكوت كتاب