صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخشی از گفت و گو آقای علیرضا بهرامی (کارشناس مجری) با آقای محمد ولی زاده (فعال حوزه نشر کتاب) در خصوص قاچاق کتاب

مرتبط با این