هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

سرباز در فرهنگ مردم

صحبت های نعمت الله سالخورده فرهنگیار برنامه هفت كوچه از آرین شهر قائنات خراسان جنوبی درباره ی سرباز در فرهنگ مردم

1401/07/04
|
15:31
دسترسی سریع
هفت كوچه