مسافر شهر راز

اینجا حافظیه است و من مسافر همیشه دلتنگی های شهری که پر کرشمه ی خوبان است ز شش جهت...

پا که میگذاری روی سنگفرش حافظیه، راسته ی سرو نازهای شیراز،دل می برند و آن سو ترک هم بهارنارنج های چراغان سوسو می زنند و روبرو عمارتی است، زیارتگه رندان جهان...

1399/07/21
|
15:51
دسترسی سریع