قاسم مظاهری

حوزه تخصصی: مدیریت بازرگانی

قاسم مظاهری ( هماهنگی پخش)

ورود به رادیو :سال 87
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی
برنامه ها : هماهنگی پخش برنامه چهار باغ و همکاری با رادیو پیام

دسترسی سریع