نرگس اصفهانی

حوزه تخصصی: گویندگی

نرگس اصفهانی (گوینده)


نرگس اصفهانی، گوینده رادیو دارای لیسانس فیلمسازی با گرایش تدوین فیلم از دانشکده صداوسیماست.
او در سال 66 به استخدام تلویزیون درآمد و پس از مدتی همکاری خود را با برنامه‌های رادیو پیام ادامه داد. وی د حال حاضر گوینده برنامه های فرهنگستان، چکامک و فراهنگ است.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع