رسول تسلیمی

حوزه تخصصی: فرهنگ و ادب

رسول تسلیمی - تهیه کننده برنامه شب های فرهنگ ، سیم و زر، ، عصرانه با کتاب ، کوبه

رسول تسلیمی ( تهیه کننده)
رشته تحصیلی : کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
فعالیت و برنامه ها: تهیه کننده برنامه های شب های فرهنگ ( گروه ادب و هنر) / سیم و زر ( گروه کتاب) / عصرانه با کتاب ( گروه کتاب)/ کویه ( گروه جامعه )

دسترسی سریع