سنگر به سنگر 31 شهریور تا 6 مهر از ساعت 11:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

سنگر به سنگر

سنگر به سنگر

روایت عملیات ها از زبان فرماندهان و رزمندگان و استمرار فرهنگ پایداری و مقاومت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 31 شهریور تا 6 مهر

ساعت پخش برنامه: 11:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سنگر به سنگر