كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

كتاب بان

ترویج كتاب و معرفی مروجان كتاب و كتابخوانی- تبلیغ كتاب با رویكرد ترویج كتاب خواندن


اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كتاب بان