چند نفر یك پرونده پنج شنبه از ساعت 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

چند نفر یك پرونده

چند نفر یك پرونده

بررسی مسایل حقوقی

بررسی مسایل حقوقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
چند نفر یك پرونده