مروارید شرق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

مرواريد شرق

مروارید شرق

برنامه مشاركتی رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

برنامه مشاركتی رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مروارید شرق