پشت صحنه برنامه در مسیر پیشرفت

تهیه كننده مریم مقدسی
گوینده فاطمه اسحاق تبار
كارشناس مجری: رضا فرخی

1401/08/23
|
11:47

كارشناسان تلفنی: دكتر محمد صالح جوكار رییس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها دكتر محسن زنگنه نماینده مجلس و ارائه دهنده طرح دكترمحمد حسن آصفری نائب رئیس دوم كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها

دسترسی سریع