پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

طرح حمایت از مالكیت صنعتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در طرح حمایت از مالكیت صنعتی اعمال كردند.

1401/05/26
|
10:54

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه)، گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) را بررسی كرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت كردند.

به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای نگهبان بند (2) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«2-اطلاعات هویتی مالك (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی كه حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)»
به منظور رفع ایراد ردیف (3) شورای نگهبان بند (1) ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«1-‌ مدارك هویت مالك و مخترع»
به منظور رفع ایراد ردیف(4) شورای نگهبان در ماده (16) عبارت «متقاضی» به عبارت «متقاضی(اعم از مالك و مخترع)» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(5) شورای نگهبان در ماده (23) عبارت «كمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالكیت صنعتی،‌ از نماینده‌ رئیس مرجع ثبت و دو كارشناس با تخصص مرتبط با موضوع با دعوت از معترض تشكیل می‌شود و با اكثریت آراء تصمیم‌گیری می‌كند. كارشناس رسیدگی‌كننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شركت می‌كند. نحوه‌ انتخاب اعضای كمیسیون مذكور و ترتیب رسیدگی آن با توجه به تنوع موضوعات تخصصی، در آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون مشخص می‌شود.» به عبارت «كمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالكیت صنعتی،‌ از نماینده‌ رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس كمیسیون) و دو كارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشكیل می‌شود و با اكثریت آراء تصمیم‌گیریمی‌كند. كارشناس رسیدگی‌كننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شركت می‌كند. اعضای كمیسیون مذكور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.
رئیس كمیسیون حداقل ده روز قبل از تشكیل جلسه، تاریخ، زمان و مكان تشكیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌كند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا كنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. كمیسیون پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداكثر یك هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(6) شورای نگهبان به انتهای ماده (30) عبارت زیر الحاق می‌شود:
«كمیسیون مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذكور حداكثر به مدت سه ماه فقط برای یكبار قابل تمدید است.»
به منظور رفع ایراد ردیف(7) شورای نگهبان ماده(34) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده34- مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده(65) این قانون بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.»
به منظور رفع ایراد ردیف(1-8) شورای نگهبان در تبصره(1) ماده(40) عبارت «در شعب ویژه دادگاههای موضوع ماده (145) این قانون» به عبارت «مرجع صالح قضائی» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(2-8) شورای نگهبان، عبارت«تصمیمات این كمیسیون قابل اعتراض نیست.» به انتهای تبصره(2) ماده(40) الحاق می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(9) شورای نگهبان، در فراز اول ماده(65) عبارت «مشروط به پرداخت جریمه حداكثر تا شش‌ماه مجاز است» به عبارت «مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداكثر تا شش‌ماه مجاز است» اصلاح می‌شود و عبارت «و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر» از تبصره(1) ماده مذكور حذف می‌شود.
به منظور رفع تذكر ردیف (1) شورای نگهبان در بند(6) و در تبصره (3) ماده (67) واژه «اصلاح» به واژه «تغییر» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(10) شورای نگهبان، ماده(70) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده70- انجام هرگونه فعالیتی كه حقوق انحصاری مالك گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع كند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینكه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.
تبصره- انجام هریك از موارد مندرج در ماده(38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.»
به منظور رفع ایراد ردیف(11) شورای نگهبان، ماده(71) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی كه اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یك فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد كه فرآورده‌ به دست‌آمده فقط از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و نیز عرفاً با تلاشهای معقول نتوان فرآیندی را كه واقعاً استفاده شده مشخص نمود، نقض اختراع محرز محسوب می‌شود مگر اینكه خوانده اثبات كند فرآورده را از طریق فرآیند دیگری ساخته است.»
به منظور رفع ایراد ردیف(12) شورای نگهبان، در ماده(72) عبارت «منافع ممكن‌الحصول نظیر كاهش میزان فروش» به عبارت «منافع ممكن الحصولی كه صدق اتلاف می‌كند» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(13) شورای نگهبان، در ماده(73) عبارت «تأمین دلیل» به عبارت «تأمین خواسته» اصلاح و عبارت «مرجع قضائی مذكور باید موافقت با تقاضای مذكور را منوط به سپردن تضمین كافی نماید.» حذف می‌شود و یك تبصره به شرح زیر به ماده مذكور الحاق می‌شود:
«تبصره-رسیدگی‌ به درخواستهای مذكور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/ 1/ 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.»
به منظور رفع ایراد ردیف(14) شورای نگهبان، ماده(74) حذف می‌شود.
به منظور رفع تذكر ردیف(3) شورای نگهبان در ماده (99) واژه «مدارك» به واژه «مدرك» اصلاح شد
به منظور رفع ایراد ردیف (19) شورای نگهبان در ماده (128) عبارت «و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان قهری» بعد از عبارت «آن مراجع» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (20) شورای نگهبان ماده (130) حذف می‌شود. بر اساس در ماده 130، عموم جرم‌انگاری هرگونه اقدام نامتعارف كه به نتایج مذكور بیانجامد، خلاف شرع شناخته شد.
با توجه به حذف ماده(130) مصوبه در ماده (131) عبارت «موارد زیر از مصادیق رقابت غیر منصفانه‌ موضوع این قانون است:» به عبارت « موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌ محسوب می شود:» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (1-21) شورای نگهبان بند(5) ماده (131) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«5- تبلیغاتی كه كالای اصلی و كالای تحت مجوز بهره‌برداری(تحت لیسانس) كه كیفیت كالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.»
به منظور رفع ایراد ردیف (2-21) و تذكر ردیف(4) شورای نگهبان تبصره ماده (131) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره- اعلام نظر كارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد كالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.»
به منظور رفع ایراد ردیف (22) شورای نگهبان در بندهای (ج) و (چ) تبصره (5) ماده (133) عبارت«در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام» بعد از عبارت«معدوم سازی آن ها» اضافه می‌شود و یك تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6) به ماده مذكور الحاق می‌شود:
«تبصره 6- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد كه فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌كننده را خواستار شود و با این وجود، ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حكم، محكوم می‌شود. حكم این تبصره در مواردی كه موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نكرده وبه فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد
به منظور رفع ایراد ردیف (23) شورای نگهبان در تبصره ماده (134)، عبارت «تمام خسارات را» به عبارت «خسارات وارده را مطابق قواعد ضمان قهری» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع تذكر ردیف (5) شورای نگهبان در ماده(135) عبارت «هرگاه متهم در مراجع كیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی‌اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاكی را مطرح كند» به عبارت «هرگاه متهم در مراجع كیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاكی را مطرح كند» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (24) شورای نگهبان در ماده(137) عبارت«كارگروه مذكور موظف است آیین‌نامه اجرائی پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران، مطابق آن عمل نماید.» به عبارت «آیین‌نامه این ماده كه متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط كارگروه مذكور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف(25) شورای نگهبان در ماده(138) عبارت «تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری آنها» به عبارت «تمامیت و اعتبار آنها» اصلاح می‌شود و عبارتهای(inid codes) و (wipo standards) از تبصره(2) ماده مذكور حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (2-26) شورای نگهبان تبصره(1) ماده(142) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره1- هزینه‌ تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای كه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.»
به منظور رفع ایراد ردیفهای (4-26) و (5-26) شورای نگهبان در تبصره(5) ماده(142) عبارت «پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(50%) صرف امور اجرائی» به عبارت «پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد(50%) صرف امور اجرائی» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (27) شورای نگهبان در فراز اول ماده(148) عبارت «نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی كارشناس تمام‌وقت» به عبارت «با رعایت قوانین استخدامی نسبت ‌به جذب و استخدام تعدادی كارشناس تمام‌وقت مورد نیاز» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (28) شورای نگهبان در صدر ماده(151) عبارت «دستورالعمل اجرائی» به عبارت «آیین‌نامه اجرائی» اصلاح می‌شود.
الف- به منظور رفع ایراد ردیف 1 شورای نگهبان معادل واژه‌های غیرفارسی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- در بند(5) و تبصره (1) بند(5) ماده(4)، بند(3) و تبصره ماده(16)، تبصره بند(2) ماده (38) و تبصره(1) ماده(67) واژه «ژنتیكی» به عبارت « ژنی(ژنتیكی)» و در صدر ماده(16) واژه «ژنتیك» به عبارت «ژن‌شناختی(ژنتیك)» اصلاح می‌شود.
2- در تبصره (1) بند(5) ماده(4) واژه «میكروبیولوژیك» به عبارت « ریز زیست شناختی(میكروبیولوژیك)» اصلاح می‌شود.
3- در مواد(86)، (87) و (89) واژه «گرافیكی» به عبارت « نگاشتاری(گرافیكی)» اصلاح می‌شود.

4- در تبصره(3) ماده(111) عبارت «كنترل‌كننده كیفیت» به عبارت «نظارت كننده بركیفیت(كنترل‌كننده كیفیت)» و در ماده(114) عبارت «كنترل‌ كیفیت» به عبارت «نظارت كیفیت(كنترل‌ كیفیت)» اصلاح می‌شود.
5- در مواد(10)، (21)، (82) و تبصره ماده (97) واژه «كنوانسیون» به عبارت «موافقتنامه(كنوانسیون)» و در بند (8) ماده (97)، تبصره(2) ماده(136) و ماده (146) واژه «كنوانسیون‌های» به عبارت «موافقتنامه‌های(كنوانسیون‌های)» اصلاح می‌شود.
ب-به منظور رفع تذكر شماره (6) شورای نگهبان در ماده(71)، بند(5) ماده (84)، تبصره ماده(94)، عنوان فصل چهارم، بندهای(1 و 4) و تبصره ماده(96)، صدر و بندهای(4 تا7) ماده(97)، صدر ماده(98)، تبصره(3) ماده(111)، ماده(113)، تبصره‌های (1 و2) ماده (117) ماده(118) و تبصره آن، مواد (119 تا 122) ، عنوان فصل پنجم ، مواد(123 تا 129 و بندها و تبصره‌های آنها)، بند(1) ماده (131)، بندهای(2 و 3) ماده (133) و مواد (136)، (138)، (139)، (141)، (142) و (144) و بندها و تبصرهای آنها واژه«تجارتی» به واژه «تجاری» اصلاح می‌شود.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی