چالش‌های حوزه تولید صنایع‌دستی

خیلی حسینی: نبود ارتباط بین هنرمند و مخاطب، مانع بروز خلاقیت و تنوع در حوزه صنایع دستی است.

1401/04/10
|
11:12

هیاس حسینی، هنرمند طراح و مدرسه هنر، در گفتگو با برنامه «هفت اقلیم» طراحی را از چالش‌های حوزه تولید صنایع‌دستی دانست و گفت: طراحی تنها یك مداد و كاغذ نیست؛ بلكه یك بینش، اندیشه و جهان‌بینی است.
وی افزود: تا قبل از این دنیای مدرن، ارتباط بین هنرمند با مردم نزدیك بود و هنرمندان محصول هنری شان را بر اساس نیازهای مردم تولید می‌كردند، اما امروزه دیگر این گونه نیست؛ یعنی طراحی‌های كالاها و محصولات صنایع‌دستی، غالباً مربوط به مثلاً صد سال قبل است و ارتباط هنرمند با مردم كم شده است و در نتیجه نیاز مخاطب و مردم درك نشده است، كه این خود موجب تكرار و یكنواختی، و مانع تنوع و خلاقیت در محصولات صنایع دستی میشود.
وی افزود: جوان امروزی برای طراحی باید ابتدا نیازهای جامعه اش را درك كند درغیر اینصورت، محصول و تولید ش با نیاز جامعه هماهنگ نخواهد بود و همواره تكرار گذشته و بدور از تنوع خواهد بود.
وی همچنین با انتقاد از نبود رابطه مناسب بین دانش و صنایع دستی گفت: متاسفانه دانش را به خدمت نگرفته اسم و وارد صنایع دستی مان نكرده ایم و از ظرفیت تسهیل گرانه فناوری به خوبی استفاده نكردیم؛ چه در زمینه كاهش هزینه تولید و چه در زمینه طراحی محصولات و تولیدات مان؛ ازینرو محصولات صنایع دستی مان گران تمام می شود و پرت انرژی زیاد داریم و بیشتر در تكرار گذشته بوده ایم.
وی همچنین تكیه صرف بر دانشگاه و آموزش های آكادمیك بی نیازسنجی و امكان سنجی در حوزه هنر و صنایع دستی، مدرك گرایی، و محروم كردن هنرآموزان از تجربیات عملی و كارگاهی را از دیگر موانع رشد و گسترش صنایع دستی كشورمان برشمرده و گفت: باید با تلاش و برنامه‌ریزی درازمدت در این خصوص فرهنگ‌سازی كرد.

دسترسی سریع