نخستین نشست فرهنگی رادیو فرهنگ برگزار شد

دکتر گنج بخش در نخستین نشست فرهنگی رادیو فرهنگ عنوان کرد:توجه به تنوع فرهنگی در رسانه به انسجام اقوام کمک می کند.

1399/07/21
|
15:47

اولین نشست فرهنگی رادیو فرهنگ با سخنرانی دکتر گنج بخش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و با حضور مدیران و کارشناسان رادیو فرهنگ در این شبکه رادیویی برگزار شد.
این نشست امروز دوشنبه 21 مهرماه با محوریت «تنوع فرهنگی» به چگونگی برخورد با فرهنگ ها و مواجهه با قومیت ها در برنامه سازی تشکیل شد.
دکتر گنج بخش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت : تنوع فرهنگی باعث انسجام افراد،گروه ها و قوم ها می شود.
وی با اشاره به انواع برخورد جوامع با تنوع فرهنگی بیان داشت: در حال حاضر در جامعه سه نوع برخورد با تنوع فرهنگی مطرح می شود که برخورد دولت ها با قومیت ها،برخورد دولت مدرن و برخورد دولت اسلامی از انواع آن است.
این استاد توضیح داد: پهلوی اول در ایران اولین برخورد دولت مدرن با تنوع فرهنگی در جامعه را داشت .
وی در پایان در خصوص دولت سنتی تا مدرن در تنوع فرهنگی صحبت کرد و به نقش رسانه به ویژه رادیو فرهنگ در وحدت بین فرهنگ ها و قومیت ها و اشاره به تنوع ها و رسوم اشاره داشت.

دسترسی سریع