صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دربارۀ زبان فارسی بسیار گفتیم اما با ناروایی ها و نابسامانی های امروز زبان فارسی گفتنی ها بسیار بیش از این حرف ها ست !

بیشتر تاریخ نگاران بر این باورند که زبان سرزمین های پارس قدیم پهلوی بوده است ، پس فارسی چه ؟ مردمان خراسان بزرگ به زبان فارسی امروزی سخن می گفتند و این زبان از خراسان به سرزمین های فارس بزرگ رفت . نام این زبان در اصل فارسی نبوده و دری بوده است اما چرا می گویند فارسی ؟ پس از این که زبان دری یا فارسی امروزی به سرزمین فارس بزرگ رفت ، مردم آن سرزمین به این زبان سخن می گفتند و از آن جا که بعدها همین خراسان بزرگ و سرزمین های به جا مانده از وارد جنگ شدند و از سویی ایرانیان به اطراف عالم رفتند ومردمان سرزمین های دیگر پس از شنیدن این زبان آن را فارسی نامیدند یعنی زبانی که مردم امپراطوری فارس به آن سخن می گویند و زبان خراسان بزرگ را دری ، در حالی که دری اصل فارسی ست چنان که شاعرانی چون حافظ هم در اشعار خود به کار برده اند
ز شعر دلکش حافظ کسی بُوَد آگاه
که لطف طبع و سخن‌ گفتنِ دری داند
اقبال لاهوری هم می گوید:
این همه خواب است یا افسونگری
برلب مریخیان حرف دری
یا خلیل الله خلیلی می گوید :
من دری گویم دری آن من است
این زبان ارث نیاکان من است
یا ناصر خسرو قبادیانی می گوید:
من آنم که در پای خوکان نریزم
مر این پربها لفظ درّ دری را
در جای دیگر می گوید:
خــــــرد نامـــــه‌ هــــا را ز لـفـظ دری
بــه یـونـــان زبـــان کـــرد کسوت گری
یا در جایی دیگر می گوید :
سـخــن را نـشان جـست بـــر رهـبــری
ز یـــونـــانــی و پــهــــلـــوی و دری
در جایی دیگر می گوید :
مـغــنـی در خــــروش آورده پــــــرده
غــــزل هـــای دری آغــــــاز کـــــرده
یا فرخی که می گوید :
دل بدان یافتی از من که نیکو دانی خواند
مـدحـت خـواجـه آزاده بـــــا لـفــــظ دری
در جایی دیگر می گوید :
خاصه آن بـنـده که ماننده مـن بـنـده بــود
مــــدح گـویـنـده و دانـنـده الـفـــــاظ دری
در جایی دیگر می گوید :
انـــدر عرب درِ عـربی گویــی او گشاد
او بـــــاز کــرد پـــارســـیان را درِ دری
در این شعر مراد از پارسیان ایرانیان است
در جایی دیگر می گوید :
ایا به فعل تو نیکو شده معانی خیر
و یا به لفظ توشیرین شده زبان دری
این داستان همچنان ناتمام است. والسلام

مرتبط با این خبر

  • نت هفتم: بررسی موسیقی فیلم «تنگه ابوقریب»

  • نقالی در دوره‌ی قاجار در ایران

  • سفرنامه ادموند ادنوان

  • «نان سال‌‏های جوانی»

  • رویای کاغذی « زوربای یونانی» را می خواند

  • "سوره باران" ویژه برنامه شب های قدر رادیو فرهنگ

  • در برنامه هفت کوچه: دعا و نیایش در فرهنگ مردم

  • گفتگو با سوسن اصلانی آهنگساز و همسر استاد دهلوی

  • نقالی در دوره‌ی قاجار در ایران

  • ارسال 5 پرونده میراث ناملموس به یونسکو